Organizing Committee

Honor Chair: Xuejun Yang (National Univ. of Defense Tech.)
General Chairs: Yong Dou (National Univ. of Defense Tech.)
                            Ge Yu (Northeastern Univ.)
Program Chairs: Xingwei Wang (Northeastern Univ.)
                            Haibo Chen (Shanghai Jiao Tong Univ.)
Program Committee: TBD
Local Arrangement Chair: Ruiyun Yu (Northeastern Univ.)
Publication Chair: Junjie Wu (National Univ. of Defense Tech.)
Web Chair: Yu Wang (Northeastern Univ.)
Publicity Chair: Chenggang Wu (ICT, China Academic of Science)
Sponsor Chair: Xiushuang Yi (Northeastern Univ.)
Finance Chair: Fanrong Meng (Northeastern Univ.)

Steering Committee

Yong Dou               National University of Defense Technology
Zhengzhou Ji         Harbin Institute of Technology
Xingwei Wang        Northeastern University
Dongsheng Wang  Tsinghua University
Minyou Wu             Shanghai Jiao Tong University
Gongxun Zhang     Nanjing University of Science and Technology
Junjie Wu               National University of Defense Technology

Program Committee

Hong An                University of Science and Technology of China
Qiang Cao             Huazhong University of Science and Technology
Tianshi Chen         ICT, China Academic of Science
Wenzhi Chen        Zhejiang University
Yunji Chen            ICT, China Academic of Science
Yaozu Dong          Intel Inc.
Dongrui Fan          ICT, China Academic of Science
Yinhe Han             ICT, China Academic of Science
Fengru He            Guandong Radio&TV University
Mengshu Hou       Univ. of Electronic Science and Technology of China
Tao Li                    Nankai University
Xiaoyao Liang      Shanghai Jiao Tong University
Yingwei Luo          Peking University
Jie Jia                   Northeastern University
Sheng Ma             National University of Defense Technology
Jian Ouyang         Baidu Inc.
Li Shen                National University of Defense Technology
Yu Wang               Tsinghua University
Jinsong Wang       Tianjing University of Technology
Tao Wang             Peking University
Wei Wang             Tongji University
Chengtao Wu       Shanghai Jiao Tong University
Song Wu              Huazhong University of Science and Technoloigy
Chenggang Wu     ICT, China Academic of Science
Yubin Xia               Shanghai Jiao Tong University
Yibo Xue               Tsinghua University
Guihai Yan            ICT, China Academic of Science
Zhibin Yu              SIAT, China Academic of Science
Fengzhe Zhang     Huawei Technologies Inc.
Weihua Zhang       Fudan University
Xingjun Zhang       Xi’an Jiao Tong University
Yu Zhang              University of Science and Technology, China
Kuangjiu Zhou      Dalian University of Technology

Contacts of the Technical committee of architecture of CCF

Prof. Yong Dou (13508476562, yongdou@nudt.edu.cn)
Prof. Junjie Wu (13787149621, junjiewu@nudt.edu.cn)